Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις στην ΕΕ: πλεονεκτήματα, χρηματοδότηση και ποιες χώρες τις προτιμούν

Με τις προσπάθειες για την ίδρυση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για τη φέτα να εντείνονται στη χώρα μας, μια μελέτη της Κομισιόν δίνει πληροφορίες για την οργάνωση και λειτουργία των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων(Δ.Ο.) του αγροδιατροφικού τομέα στην Ε.Ε.  Η μελέτη δίνει στοιχεία για το νομικό πλαίσιο στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., καταγράφει τις χώρες που διαθέτουν Διεπαγγελματικές αυτή τη στιγμή και αναλύει τη λειτουργία και τα οφέλη τους, όπως προκύπτουν από την εμπειρία των κρατών μελών της Ε.Ε. Σύμφωνα με τη μελέτη, μέχρι σήμερα στην Ε.Ε. υπάρχουν 85 Εθνικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, ενώ μαζί με τις περιφερειακές, φτάνουν σε σύνολο τις 123. Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, αν και οι Δ.Ο. μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα, πολύ λίγες Οργανώσεις καλύπτουν όλο το φάσμα της, από τον παραγωγό μέχρι την αγορά, γεγονός που δεν ευνοεί τους αγρότες.
Ποιες χώρες διαθέτουν Διεπαγγελματικές Οργανώσεις ή εθνική νομοθεσία για Δ.Ο.
Συνολικά τα κράτη - μέλη με υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τις Δ.Ο. είναι 19. Μέχρι στιγμής, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις έχουν τυπικά αναγνωριστεί μόνο σε οκτώ χώρες: Γαλλία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισπανία. Έντεκα χώρες της Ε.Ε. έχουν νομικό πλαίσιο για Δ.Ο. αλλά δεν έχουν ακόμη καμία τυπικά αναγνωρισμένη Διεπαγγελματική. Ως αιτίες για τη μη-αναγνώριση Δ.Ο. σε αυτές τις 11 χώρες, αναφέρονται: έλλειψη ενημέρωσης, προτίμηση σε άλλες οργανωτικές δομές, έλλειψη χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, δυσπιστία προς την κάθετη συνεργασία, γραφειοκρατικά εμπόδια. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν εννέα κράτη μέλη που δεν έχουν σε ισχύ νομικό πλαίσιο για Δ.Ο.: Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Σουηδία, Σλοβενία και Ην. Βασίλειο.
Έως την 1η Ιουνίου ο συνολικός αριθμός των Δ.Ο. στην Ε.Ε. έφθανε τις 123, (εκκρεμεί η αναγνώριση ορισμένων Δ.Ο.) εκ των οποίων οι 85 Εθνικές Διεπαγγελματικές. Οι περισσότερες από τις μισές αναγνωρισμένες Δ.Ο. είναι γαλλικές (63), ενώ στις υπόλοιπες επτά χώρες, οι αριθμοί έχουν ως εξής: 7 στην Ελλάδα, 6 στην Ουγγαρία, 3 στην Ιταλία, 27 στην Ισπανία, 7 στην Ολλανδία, 5 στη Ρουμανία και 5 στην Πορτογαλία.
Χρηματοδότηση
Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης των Δ.Ο. είναι οι συνδρομές μελών (και μη-μελών, όπου αυτό ισχύει). Αυτή η πηγή αντιπροσωπεύει το 80-90% του συνολικού προϋπολογισμού των Δ.Ο. Δεύτερη πηγή χρηματοδότησης είναι οι εθνικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που υποστηρίζουν προωθητικές δράσεις. Άλλες πηγές που αναφέρθηκαν, προέρχονται από υπηρεσίες που παρέχονται σε τρίτους και από κεφάλαια προερχόμενα από εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Τα οφέλη
Τα κυριότερα οφέλη από τη σύσταση μιας Δ.Ο. είναι κατά την έρευνα:
  • Η οργάνωση και η εποπτεία της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Ο διαμοιρασμός της γνώσης μεταξύ των μελών
  • Η από κοινού ευθύνη και αντιμετώπιση των κινδύνων
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη μελέτη καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή λειτουργία μιας Δ.Ο. διαδραματίζει ο ρόλος του κράτους, το οποίο μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις έχει συμμετάσχει ως συντονιστής - διαμεσολαβητής των συζητήσεων μεταξύ των μελών της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου