Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Καμπανάκι για άδειες σταυλισμού σε δικαιούχους βιολογικής κτηνοτροφίας και αυτόχθονων φυλών

Αποτέλεσμα εικόνας για κτηνοτροφικες εγκαταστασειςΆδεια σταβλισμού μέχρι τις 15 Μαΐου 2017 καλούνται να προσκομίσουν οι κτηνοτρόφοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και αντίστοιχα οι δικαιούχοι της δράσης Διατήρησης Αυτόχθονων Φυλών μέχρι 16 Αυγούστου 2017.
Διαφορετικά, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, χάνουν τις ενισχύσεις για όλα τα έτη εφαρμογής.

Συγκεκριμένα στην εν λόγω απόφαση αναφέρονται τα εξής:

1. Το σημείο 2δ της παραγράφου Α΄ του άρθρου 9 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου της αριθ. 1683/109963/17.09.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2333) κοινής υπουργικής απόφασης και το άρθρο 4 της αριθ. 1222/86900/10.08.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2459) ΥΑ, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Φωτοτυπία της άδειας εγκατάστασης, ή άδειας προέγκρισης εγκατάστασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο νόμο 4056/2012, όπως ισχύει (η οποία στη συνέχεια για λόγους συντομίας καλείται «Άδεια»), για την περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, των δράσεων 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία», 1.3 «Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας», 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων» και 3.5 «Προστασία Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου», όπου απαιτείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης της άδειας και εφόσον έχει υποβληθεί η σχετική για την έκδοση της αίτηση, αντίγραφο της οποίας προσκομίζεται στο φορέα υλοποίησης, γίνεται δεκτή η Άδεια που έχει εκδοθεί μέχρι τις 15 Μαΐου 2017 για τους δικαιούχους της δράσης 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» ή ως τις 16 Αυγούστου 2017 για τους δικαιούχους της δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων». Στην περίπτωση αυτή η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει αναδρομικά για όλα τα έτη κατά τα οποία εφαρμόστηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις των δικαιούχων. Η προσκόμιση άδειας που έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση των παραπάνω ημερομηνιών δεν οδηγεί σε καταβολή ενίσχυσης για κανένα έτος εφαρμογής.

Ο αριθμός και το είδος των ζώων της αίτησης ενίσχυσης δεν πρέπει να ξεπερνά τη δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης για την οποία έχει εκδοθεί η εν λόγω Άδεια ή αναφέρεται στη σχετική αίτηση.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί από τις αριθ. 1683/109963/17.09.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2333), 1809/103098/13.08.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2217), 2605/147303/26.11.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3175) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την αριθ. 1222/86900/10.08.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2459) υπουργική απόφαση.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για περισσότερα δείτε εδώ το ΦΕΚ με την απόφαση:
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου