Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Επανεξέταση ενστάσεων στα βιολογικά ανοίγει το δρόμο των πληρωμών

Επανέλεγχος ενστάσεων μέσω επιτόπιων ελέγχωναπό τις ΔΑΟΚ ως 22 Μαΐου, για να ακολουθήσει πληρωμή πρώτου έτους εφαρμογής.Μετά από παλινωδίες και πάνω από 3 χρόνια αναμονής το δρόμο για τις πληρωμές του πρώτου έτους εφαρμογής για τα βιολογικά του 2012 ανοίγει έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης του υπουργείου που δίνει τη δυνατότητα επανεξέτασης των ενστάσεων που έχουν υποβάλλει οι βιοκαλλιεργητές.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, που υπογράφει ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημήτριος Δάβαρης, «με την έκδοση των αποτελεσμάτων πληρωμής των δικαιούχων της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» για το πρώτο έτος εφαρμογής 2012, ανέκυψαν ζητήματα τα οποία συνδέονται με τα δεδομένα των καταχωρημένων Σχεδίων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) και των Ενιαίων Αιτήσεων Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ/ΑΕΕ-Αιτήσεων πληρωμής) και τα οποία οδηγούν σε κυρώσεις των αιτούμενων ενισχύσεων».
 Συγκεκριμένα εντοπίζονται προβλήματα στην μη αντιστοίχηση ΣΠΔ και ΑΕΕ 2012 ή/και 2013 ως προς την τιμή του πεδίου «ποικιλία» για τις μόνιμες καλλιέργειες (ελιές – αμπέλια).
Γι’ αυτό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά, για όσους παραγωγούς έχουν υποβάλλει ενστάσεις δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασής τους μέσω του διοικητικού ελέγχου.
Ειδικότερα, για να ελεγχθούν τα δηλούμενα στοιχεία από τον παραγωγό και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Καν (ΕΚ) 65/2011, όπου αναφέρεται «…στις ενδείξεις για παρατυπίες που προκύπτουν από διασταυρωτικούς ελέγχους δίνεται συνέχεια με οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη διοικητική διαδικασία και εάν χρειάζεται με επιτόπιο έλεγχο…», κρίθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή έκτακτου επιτόπιου ελέγχου από τους φορείς υλοποίησης.
Οι υπάλληλοι των κατά τόπους ΔΑΟΚ καλούνται να προχωρήσουν μέχρι τις 22 Μαΐου στους έκτακτους επιτόπιους ελέγχους, ώστε κατόπιν να γίνει και η πληρωμή των ενστάσεων των παραγωγών για το πρώτο έτος εφαρμογής.
Συγκεκριμένα με τους τρέχοντες διασταυρωτικούς ελέγχους στο μηχανογραφικό σύστημα των γεωργοπεριβαλλοντικών (υποσύστημα πληρωμής) η μη αντιστοίχηση ποικιλίας μεταξύ του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) και της αντίστοιχης ΑΕΕ 2012/2013 όπως αποτυπώνεται στη Δήλωση Εφαρμογής, οδηγεί σε απόρριψη του αγροτεμαχίου λόγω του ότι υπάρχει  η πιθανότητα ότι η μόνιμη καλλιέργεια είναι σε μη παραγωγική ηλικία, γεγονός που αποτελεί παραβίαση των όρων επιλεξιμότητας για καταβολή ενίσχυσης.
Ο συγκεκριμένος κωδικός λάθους προκύπτει, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας των δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος  από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις παρακάτω περιπτώσεις:
i) ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των αναντιστοιχιών (86 ΑΦΜ για τις ελιές και 13 ΑΦΜ για τα αμπέλια) οφείλεται σε λάθος αντιστοίχιση αγροτεμαχίων συγκαλλιέργειας. Τα παραπάνω ΑΦΜ θα κοινοποιηθούν σε χωριστά αρχεία, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις επιτροπές εξέτασης ενστάσεων, να επανεξεταστούν και να εγκριθούν ώστε εν συνεχεία να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο διοικητικό έλεγχο των δηλώσεων εφαρμογής. Επισημαίνεται ότι οι αλλαγές αφορούν μόνο το συγκεκριμένο κωδικό λάθους και όχι και τυχόν υπόλοιπους κωδικούς απόρριψης.
ii) ένα ποσοστό (22 ΑΦΜ) προκύπτει λόγω διαφορετικής αντιστοίχησης της ίδιας ποικιλίας μεταξύ των ΑΕΕ 2011 και 2012 σε συγκεκριμένους κωδικούς ποικιλιών αμπελιού. Τα συγκεκριμένα ΑΦΜ, θα  αποσταλούν και αυτά σε χωριστά αρχεία στις ΔΑΟΚ με την επισήμανση ότι η διόρθωσή τους θα γίνει μηχανογραφικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
iii) Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις (238 ΑΦΜ για τις ελιές και 47 ΑΦΜ για τα αμπέλια), και για όσες εξ αυτών έχουν υποβληθεί ενστάσεις από τους παραγωγούς, λόγω πιθανότητας πραγματικής αλλαγής της καλλιέργειας (με εμβολιασμό ή νέες φυτεύσεις σε αντικατάσταση της ενταχθείσας ποικιλίας ελιάς όπως αποτυπωνόταν στο ΣΠΔ και στην ΑΕΕ 2011), κρίθηκε απαραίτητη - προκειμένου να ξεπεραστεί η  αναντιστοιχία - η διεξαγωγή έκτακτου επιτόπιου ελέγχου από τις ΔΑΟΚ, προκειμένου να αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο και να διαπιστωθεί η παραγωγική ηλικία στους ενταγμένους ελαιώνες και αμπελώνες.
Βρείτε εδώ αναλυτικά ολόκληρο το σχετικό Έγγραφο προς ΔΑΟΚ για επιτόπιο έλεγχο στους βιοκαλλιεργητές.doc
Πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου