Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Μόνο οι ορεινοί πιάνουν πριμ 22.000 ευρώ

Το πριμ θα συνδυάζεται με μερική ή ολική επιδότηση επιτοκίου, ενώ πρόσβαση δίνεται και σε νέους που μετέχουν με 5% σε νομικά πρόσωπα.Κτηνοτρόφοι σε ορεινές περιοχές, µε ιδιόκτητη γη, χαµηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα που έχουν σκοπό να βάλουν και ένα στάβλο στα Σχέδιο Βελτίωσης, έχουν προτεραιότητα και φτάνουν το µέγιστο ποσό του πριµ στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών, που θα µπαίνει πλέον στους λογαριασµούς σε 2 δόσεις και θα συνδιάζεται µε δανειοδότηση επιδοτούµενου, µερικώς ή ολικώς, επιτοκίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda που κυκλοφορεί από το Σάββατο 21 Νοεμβρίου.
Το πριμ θα συνδυάζεται με μερική ή ολική επιδότηση επιτοκίου, ενώ πρόσβαση δίνεται και σε νέους που μετέχουν με 5% σε νομικά πρόσωπα.

Αναλυτικά, στα πλαίσια του νέου Μέτρου που θα προκηρυχτεί ανά Περιφέρεια, το ύψος της ενίσχυσης θα ξεκινά από τα 17.000 ευρώ (φυτική-µικτή παραγωγή) και θα αυξάνεται στα 19.500 ευρώ αν ο δικαιούχος ακολουθήσει την κτηνοτροφία και στο τέλος φτάνει τα 22.000 ευρώ αν βρίσκεται σε ορεινές ή µειονεκτικές περιοχές ή µικρά νησιά. Το ποσό της ενίσχυσης µπορεί να καλύψει διάφορες δαπάνες, χωρίς περιορισµό, για την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου (π.χ. απόκτηση εξοπλισµού, λειτουργικά έξοδα όπως µισθολογικό κόστος κλπ.)
Μέχρι 12 µήνες πριν
Για να κάνει αίτηση στο πρόγραµµα ένας νέος αγρότης, θα πρέπει να έχει µπει στο επάγγελµα (εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων) το πολύ ένα χρόνο, αντί για το 18µηνο που έδινε ο «Μπαλτατζής». Παράλληλα, ανοίγει το πεδίο των δικαιούχων εφόσον πλέον µπορούν να καταθέσουν φάκελο νοµικά πρόσωπα που προέρχονται από την κοινή εγκατάσταση νέων αγροτών µαζί µε άλλους αγρότες
Από κοινού εγκατάσταση
∆ικαιούχοι είναι αυτοί που πληρούν τα εξής (κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης):
Α) Φυσικά πρόσωπα (περίπτωση εγκατάστασης νέων γεωργών ως µόνων αρχηγών) που πληρούν τον ορισµό του νέου γεωργού ήτοι :

  Είναι ηλικίας από 18 έως και 40 ετών µε επαρκή προσόντα.
  Εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί σε γεωργική εκµετάλλευση. Β) Νοµικά πρόσωπα (περίπτωση από κοινού εγκατάστασης νέων γεωργών µαζί µε άλλους γεωργούς ή και νέους γεωργούς) όπου:

  Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που µετέχει στο κεφάλαιο και τη διαχείριση είναι νέος γεωργός σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του σηµείου (Α) και ασκεί µακροχρόνιο και αποτελεσµατικό έλεγχο επί του νοµικού προσώπου είτε αποκλειστικά είτε από κοινού µε άλλους νέους γεωργούς.
  Η ανάληψη της αρχηγίας / ελέγχου του νοµικού προσώπου από νέο γεωργό (µεµονωµένα ή από κοινού µε νέους γεωργούς) γίνεται για πρώτη φορά.
  Μετέχουν στο κεφάλαιο τουλάχιστον κατά 51% και στη διαχείριση του νοµικού προσώπου και ασκούν µακροχρόνιο έλεγχο επί αυτού. Ιδιοκτησία αντί μίσθωσης
για έξτρα μόρια αξιολόγησης
Με βάση την «τυπική απόδοση» της εκµετάλλευσής τους που θα πρέπει να ξεπερνά τα 8.000 ευρώ θα αξιολογούνται για την ένταξή τους στο υποµέτρο οι ενδιαφερόµενοι . Ενδεικτικά στην Ελλάδα η µέση εκµετάλλευση έχει τυπική απόδοση 9.267 ευρώ, και µε αυτόν τον τρόπο, όπως λένε οι διαχειριστικές αρχές, δεν ενθαρρύνεται η απόκτηση γεωργικών εκµεταλλεύσεων οριακής βιωσιµότητας. Η τυπικής απόδοσης θα προκύπτει από δείκτες καλλιεργειών σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα της ενιαίας αίτησης (ΟΣ∆Ε).
Η µοριοδότηση των αιτήσεων θα εξαρτηθεί από τα εξής:

  Συµµετοχή σε συλλογικές δράσεις ή ποιοτικά συστήµατα (όπως ενδεικτικά από κοινού εγκατάσταση δύο ή περισσότερων νέων γεωργών σε νοµικό πρόσωπο, συµµετοχή σε οµάδα παραγωγών, ύπαρξη συµφωνητικών για βιολογική ή άλλη πιστοποίηση),
  Εισοδηµατικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση νέων γεωργών δικαιούχων-διαχειριστών µε χαµηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα και νοµικών προσώπων µε χαµηλό εταιρικό κεφάλαιο),
  Χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά πληθυσµιακά κριτήρια, άλλα χαρακτηριστικά),
  Χαρακτηριστικά «εισόδου» εκµετάλλευσης (όπως ενδεικτικά ιδιοκτησία έναντι µίσθωσης)
 Από κοινού υποβολή πρότασης για Σχέδια Βελτίωσης
  Προσέγγιση επιχειρηµατικού σχεδίου
  Συνάφεια/επάρκεια επαγγελµατικών προσόντων ή εργασιακής εµπειρίας.
Συνδυασµός µε τραπεζικά προϊόντα
Η πρώτη δόση της ενίσχυσης θα αντιστοιχεί στο 70% του συνολικού ποσού της ενίσχυσης και δεύτερη και τελευταία δόση θα καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη του δικαιούχου, µετά την ορθή εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσµευτικών στόχων. Η στήριξη αυτή δύναται να συνδυαστεί ολικά ή µερικά µε επιδότηση επιτοκίου δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα προσφέρουν ανάλογο τραπεζικό προϊόν σχετικά µε την παροχή δανείου για την πρώτη εγκατάσταση νέων αγροτών, χωρίς να συνδέεται µε υλοποίηση συγκεκριµένων επενδύσεων και µε µέγιστη διάρκεια τα 5 έτη για τους δικαιούχους.
Πoλλαπλές προσκλήσεις και κριτήρια ανά περιφέρεια
Το 37% των πόρων του νέου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ή αλλιώς 1,221 δισ. ευρώ θα διαχειρισθούν τελικά οι 13 Περιφέρειας της χώρας, οι αρχές των οποίων θα είναι υπεύθυνες για την προκήρυξη των προσκλήσεων και τη θέσπιση κριτηρίων για την επιλεξιµότητα των δικαιούχων. Σύµφωνα µε το σχεδιασµό των διαχειριστικών αρχών, µε αυτόν τον τρόπο θα λυθούν προβλήµατα καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποβαλλόµενων αιτήσεων, ενώ οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος θα είναι περισσότερες. Ωστόσο κάποιες Περιφέρειες δεν έχουν ακόµα αναπτύξει τις δοµές για να πάρουν «πάνω» τους νευραλγικά επενδυτικά Μέτρα όπως είναι τα Σχέδια Βελτίωσης, κάτι που φάνηκε και από την πορεία των Leader, στον «Μπαλτατζή». Αναλυτικότερα, προβλέπεται η εκχώρηση των εξής µέτρων στις περιφέρειες σύµφωνα µε τον οδηγό των νέων Προγραµµάτων:

 Υποµέτρο 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού (Σχέδια Βελτίωσης), στο 100% των νέων δαπανών. Κοινοτική συµµετοχή 270.794.642 ευρώ.
 Υποµέτρο 4.2: Επενδύσεις που αφορούν τη µεταποίηση, εµπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων (εκχώρηση 40% των πόρων του µέτρου µε εξαίρεση τη δράση µε δικαιούχους αγρότες, η οποία εκχωρείται στο 100%) ανεξάρτητα αν το παραγόµενο προϊόν είναι ή όχι γεωργικό για έργα µε προϋπολογισµό έως 600 χιλ. ευρώ. Κοινοτική συµµετοχή 53.200.000 ευρώ.
  Υποµέτρο 6.1: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς, στο 100% των νέων δαπανών. Κοινοτική συµµετοχή 211.000.000 ευρώ.
 Υποµέτρο 6.2: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για µη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, στο 100% του προϋπολογισµού του υποµέτρου. Κοινοτική συµµετοχή 40.000.000 ευρώ.
 Υποµέτρο 6.3: Ενισχύσεις για την ανάπτυξη µικρών εκµεταλλεύσεων, στο 100% του προϋπολογισµού του υποµέτρου. Κοινοτική συµµετοχή 22.000.000 ευρώ.
  Υποµέτρο 16.1: Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών οµάδων για την παραγωγικότητα και τη βιωσιµότητα της γεωργία, συµπεριλαµβανόµενων των δικτύων και συµπλεγµάτων φορέων (clusters), στο 40%. Κοινοτική συµµετοχή 32.000.000 ευρώ.
  Υποµέτρο 16.2: Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας µεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασµού για τη δηµιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασµού και των τοπικών αγορών συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο, στο 100% του προϋπολογισµού Κοινοτική συµµετοχή 10.000.000 ευρώ.
  LEADER/CLLD στο 100% των νέων δαπανών του µέτρου. 352.000.000 ευρώ. Επιχειρηματικό σχέδιο διάρκειας τεσσάρων ετών
Ιδιαίτερη βάση σε όλα τα Μέτρα των νέων Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης δίνεται στο επιχειρηµατικό σχέδιο που θα συντάξει ο δικαιούχος, µέσα στο οποίο περιγράφει ουσιαστικά για ποιο λόγο θέλει να ενισχυθεί. Ακόµα και πριν βγει η πρόσκληση πάντως µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να αρχίσουν να συντάσσουν το σχέδιο, ώστε να είναι έτοιµοι για την προκύρηξη.
 Το υποµέτρο των Νέων Αγροτών κινείται στο ίδιο πνεύµα, µε το επιχειρηµατικό σχέδιο των υποψηφίων να πρέπει να έχει διάρκεια από 3 έως 4 χρόνια και να περιέχει τα ακόλουθα:
Α) Περιγραφή της αρχικής κατάστασης, των οροσήµων και των στόχων, µε αναφορά σχετικών οικονοµικών και λειτουργικών στοιχείων της εκµετάλλευσης (όπως για παράδειγµα οικονοµικά στοιχεία, δυναµικότητα – τυπική απόδοση, έκταση, φυτικό-ζωικό κεφάλαιο, επαγγελµατικά προσόντα αρχηγού, στοιχεία απασχόλησης – εργατικού δυναµικού, εγκαταστάσεις – εξοπλισµός).
Οι στόχοι µπορούν να αφορούν µια ή περισσότερες από τις ενδεικτικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της γεωργικής εκµετάλλευσης όπως:

 Τη βελτίωση της οικονοµικής βιωσιµότητας (για παράδειγµα αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας, υλοποίηση δράσεων εκσυγχρονισµού για τη γεωργική παραγωγή),
  Την αναπροσαρµογή της παραγωγικής κατεύθυνσης (για παράδειγµα σε τοµείς που εξυπηρετούν τη στρατηγική του ΠΑΑ ή περιφερειακές στρατηγικές για τον γεωργικό
 Τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας ή της πρόσβασης στην αγορά (για παράδειγµα ένταξη σε βιολογική πιστοποίηση, υλοποίηση δράσεων εξοικονόµησης ύδατος ή ενέργειας, συσκευασία και πιστοποίηση προϊόντων, συµµετοχή σε οµάδες παραγωγών).
   ∆εσµεύσεις ότι θα αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη (εντός 18 µηνών από την ηµεροµηνία εγκατάστασής) όπως και την «πλήρη» ιδιότητα του «επαγγελµατία» αγρότη  εντός 2 ετών. Β) Αναλυτικά στοιχεία (όπως περιγραφή, προϋπολογισµός, πηγές χρηµατοδότησης, χρονοδιάγραµµα) των δράσεων και λοιπών ενεργειών προς επίτευξη των στόχων για την ανάπτυξη της γεωργικής εκµετάλλευσης.
Οι δράσεις µπορούν να αφορούν ενδεικτικά:

  Την απόκτηση γης ή αγορά ζωικού κεφαλαίου).
 Αγορά εξοπλισµού, δηµιουργία νέων ή επέκταση.
   Συµµετοχή σε κατάρτιση, συµβουλευτικές υπηρεσίες, ενέργειες πιστοποίησης, συµµετοχή σε συλλογικές προσπάθειες.
Πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου