Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Εγκρίθηκαν 9,7 εκ. ευρώ για εκκρεμότητες εξισωτικών αποζημιώσεων


Εγκρίθηκαν 9,7 εκ. ευρώ για εκκρεμότητες εξισωτικών αποζημιώσεων Εγκρίθηκε πίστωση ύψους μέχρι 9.702.311,80 € από τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση των Μέτρων 211 και 212 της Εξισωτικής Αποζημίωσης του Π.Α.Α. 2007−2013, για την πληρωμή δαπανών των ετών 2008−2013 (εκκρεμότητες) λόγω διορθώσεων
Το εν λόγω ποσό προβλέπεται στην με αριθμό 5620/138619 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2703/Β/14.11.2015,  στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:
 
Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή των Μέτρων 211 και 212 του προγράμματος της Εξισωτικής Αποζημίωσης για την πληρωμή των δικαιούχων των ετών 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013 (περιπτώσεις σε εκκρεμότητα) θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) ο οποίος χρηματοδοτείται από τον Κ.Α.Ε. 5323 του Φ. 29/110 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 
Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί ο Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. το έτος 2015 ανέρχεται σε ύψος μέχρι 9.702.311,80 €.
 
Αναλυτικά, ανά Μέτρο το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης κατανέμεται ενδεικτικά ως εξής:
 
1. Μέτρο 211: μέχρι 7.237.914,56 €.
2. Μέτρο 212: μέχρι 2.464.397,24 €.
 
Σε περίπτωση εξάντλησης της κατανεμηθείσας Δημόσιας Δαπάνης σε ένα από τα δύο Μέτρα, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της κατανεμηθείσας Δημόσιας Δαπάνης του άλλου Μέτρου.
 
Το συνολικό ποσό της συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 2007−2013 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα Μέτρα 211 και 212 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας μετά και την αριθ. 4210/29−09−2015 απόφαση έγκρισης του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης (Α.Π.5417/134018/02−12−2015 εισερχόμενου ηλεκτρονικού μηνύματος της Ε.Υ.Δ. του Π.Α.Α. 2014 – 2020) έχει ως ακολούθως:
 
Μέτρο
Κοινοτική Συμμετοχή
Δημόσια Δαπάνη
211
749.459.586
924.726.553
212
315.725.744
389.560.670
ΣΥΝΟΛΟ
1.065.185.330
1.314.287.223
 
Μέχρι τέλος του έτους η εξισωτική 2015

 
 
Εντωμεταξύ, σύμφωνα με την με αριθμό 5527/136497 Υπουργική Απόφαση,  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2696/Β/14.12.2015, αναμένεται να καταβληθεί χωρίς επιτόπιους ελέγχους η προκαταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης 2015 μέχρι τέλους του έτους.
 
Οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, αφού η νέα υπουργική απόφαση ορίζει ότι δύναται να καταβληθεί το 75% της ενίσχυσης κι αυτό με την ολοκλήρωση των διοικητικών μόνο ελέγχων, σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/1748 της ΕΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥπΑΑΤ, τα αποτελέσματα των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων (διοικητικών και επιτόπιων) − πρακτικά ελέγχων − καταχωρούνται από τους ελεγκτές των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στη βάση δεδομένων του προγράμματος.

Η καταχώριση των αποτελεσμάτων των πρωτοβάθμιων ελέγχων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των πληρωμών.

Επιπλέον:
-Οι πληρωμές των δικαιούχων, πραγματοποιούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται του υπό εξέταση έτους εφαρμογής.
-Οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους, στο ακέραιο, χωρίς καμία μείωση ή παρακράτηση, με πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασμών.
-Δεν πραγματοποιείται καμία πληρωμή αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι επιλεξιμότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας. Ωστόσο, δύναται να καταβληθεί μέχρι και το 75% της ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων, λαμβάνοντας μέτρα για να μην υπάρξει υπέρβαση του ποσού ενίσχυσης. Το ποσοστό των πληρωμών είναι ταυτόσημο για όλους τους δικαιούχους του μέτρου.
-Όσον αφορά τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης στις περιπτώσεις που οι εν λόγω έλεγχοι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν πριν από τις πληρωμές, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται σύμφωνα με την αρ. 4941/7.11.2011 (ΦΕΚ 2538/Β΄/2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται σε δικαιούχους οι οποίοι απεδείχθη ότι δημιούργησαν τεχνητά τους όρους που απαιτούνται για την καταβολή της ενίσχυσης, αντίθετα με τους στόχους του προγράμματος, με σκοπό να αποκομίσουν οφέλη.
 
Υπενθυμίζεται ότι η εξισωτική αποζημίωση αφορά στην παροχή ενίσχυσης προς τους αγρότες των μειονεκτικών και ορεινών περιοχών, καθώς και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους.
 
Η ενίσχυση δίνεται διότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών δίνουν χαμηλό εισόδημα στον παραγωγό εξαιτίας των μόνιμων φυσικών αντιξοοτήτων τους (μεγάλα υψόμετρα, απότομες κλίσεις, μικρή βλαστική περίοδος, πτωχά – υποβαθμισμένα εδάφη κ.α.).
 
Για περισσότερα δείτε τα κείμενα των αποφάσεων:
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου