Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

Η αναλυτική κατάσταση πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 24, 28 και 29 Δεκεμβρίου

Η αναλυτική κατάσταση πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 24, 28 και 29 ΔεκεμβρίουΠληρωμές έγιναν όπως αναμενόταν στο τέλος της χρονιάς για να κλείσει το έτος με την καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων στους αγρότες. Στις 24, 28 και 29 Δεκεμβρίου εκταμιεύθηκαν ποσά ύψους 7.559.728, 16.934.768 και 40.097.713 κατ’ αντιστοιχία, με το σύνολο των δικαιούχων να φτάνουν τους 7.755. Μεταξύ άλλων καταβλήθηκαν αυτές τις ημέρες 3.523.847 σε 533 δικαιούχους και 16.044.226 ευρώ σε 4.462  δικαιούχους για Βιολογική Γεωργία του 2013 , 2.130.108 σε 967 δικαιούχους για Νιτρικά του 2013 καθώς και 1.562.902 ευρώ σε 245 δικαιούχους για Βιολογική Κτηνοτροφία του 2012.
Αναλυτικά οι πληρωμές της 24ης Δεκεμβρίου:
Στην κατηγορία των «Μέτρων Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

«Μεταφορικά Νησιών Αιγαίου» 10.928 ευρώ σε 2 δικαιούχους
«Προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες» 67.200 ευρώ σε 2 δικαιούχους

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

Μ121-«Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 1.906.661 ευρώ σε 65 δικαιούχους

Μ123-«Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα» 2.014.692 ευρώ σε 10 δικαιούχους

Μ125-«Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» 66.585 ευρώ σε 2 δικαιούχους

Σύνολο Μέτρων Άξονα 1 - ΕΓΤΑΑ: 3.987.938 ευρώ σε 77 δικαιούχους
Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

Μ226-«Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης» 196.262 ευρώ σε 3 δικαιούχους

Σύνολο Μέτρων Άξονα 2 - ΕΓΤΑΑ: 196.262 ευρώ σε 3 δικαιούχους

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:


Μ312-«Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων» 49.254 ευρώ σε 1 δικαιούχο

Μ313-«Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» 102.553 ευρώ σε 3 δικαιούχους

Μ321-«Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» 399.201 ευρώ σε 8 δικαιούχους

Μ322- «Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών» 72.640 ευρώ σε 2 δικαιούχους

Σύνολο Μέτρων Άξονα 3 - ΕΓΤΑΑ: 623.650 ευρώ σε 14 δικαιούχους

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 4» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

Μ413- «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση» 80.471 ευρώ σε 1 δικαιούχο

Μ431-Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και ευαισθητοποίηση της περιοχής κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 59 190.704 ευρώ σε 1 δικαιούχο

Σύνολο Μέτρων Άξονα 4 – ΕΓΤΑΑ 271.176 ευρώ σε 2 δικαιούχους

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 5» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:


Μ511- «Τεχνική βοήθεια» 92.742 ευρώ σε 8 δικαιούχους

Σύνολο Μέτρων Άξονα 5 – ΕΓΤΑΑ: 92.742 ευρώ σε 8 δικαιούχους

Σύνολο Πληρωμών ΕΓΤΑΑ: 5.171.771 ευρώ σε 104 δικαιούχους


Στην κατηγορία των «Πληρωμών ΕΤΑ 2007-2013» πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:


Μ111- «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» 1.283.454 σε 6 δικαιούχους

Μ223 - «Επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας» 437.293 ευρώ σε 2 δικαιούχους

Μ333- «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια» 148.911 ευρώ σε 2 δικαιούχους

Μ441-«Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» 411.437 ευρώ σε 1 δικαιούχο

Μ551- «Τεχνική συνδρομή» 2.214 ευρώ σε 1 δικαιούχο

ΠΔΕ-ΕΠΙΧΕΙΡ.ΠΡΟΓ.ΑΛΙΕΙΑΣ 26.518 ευρώ σε 1 δικαιούχο

Σύνολο Πληρωμών ΕΤΑ 2007-2013 2.309.829 σε 13 δικαιούχους

Σύνολο Πληρωμών 24ης Δεκεμβρίου 7.559.728 ευρώ σε 120 δικαιούχους


Αναλυτικά οι πληρωμές της 28ης Δεκεμβρίου:

Στην κατηγορία των «Μέτρων Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

«Μεταφορικά Νησιών Αιγαίου» 3.200 ευρώ σε 1 δικαιούχο

«Προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες» 248.180 ευρώ σε 2 δικαιούχους

Σύνολο Πληρωμών 24ης Δεκεμβρίου 7.559.728 ευρώ σε 120 δικαιούχους

Σύνολο Πληρωμών Μέτρων Αγοράς: 251.380 ευρώ σε 3 δικαιούχους

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

Μ112-«Εγκατάσταση νέων γεωργών» 355.625 ευρώ σε 57 δικαιούχους

Μ121-«Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 20.304 ευρώ σε 1 δικαιούχο

Μ123-«Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα» 831.766 ευρώ σε 6 δικαιούχους

Μ125- «Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» 589.924 ευρώ σε 10 δικαιούχους

Μ132-Συμμετοχή γεωργών σε προγράμματα για την ποιότητα τροφίμων 6.203 ευρώ σε 10 δικαιούχους

Σύνολο Μέτρων Άξονα 1 – ΕΓΤΑΑ 1.803.824 ευρώ σε 84 δικαιούχους

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

Μ214-1.1 «Βιολογική Γεωργία» 3.523.847 ευρώ σε 533 δικαιούχους

Μ214-2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα Νιτρικά περιοχών» 2.130.108 ευρώ σε 967 δικαιούχους

Μ214-2.3 (Β) Σύστημα Ολ/νης Διαχ/σης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων 40.323 ευρώ σε 43 δικαιούχους

Μ226-«Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης» 332.915 ευρώ σε 8 δικαιούχους

Σύνολο Πληρωμών Μέτρων Άξονα 2 – ΕΓΤΑΑ 6.027.194 ευρώ σε 1.551 δικαιούχους

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:


Μ311-«Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» 34.489 ευρώ σε 1 δικαιούχο

Μ313-«Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» 383.563 ευρώ σε 8 δικαιούχους

Μ321-«Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» 99.587 ευρώ σε 3 δικαιούχους

Μ322-Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών 577.448 ευρώ σε 12 δικαιούχους

Μ323-Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 97.078 ευρώ σε 2 δικαιούχους

Σύνολο Πληρωμών Μέτρων Άξονα 3 ΕΓΤΑΑ 1.192.167 ευρώ σε 26 δικαιούχους

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 4» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:


Μ411-«Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητα» 1.056.903 ευρώ σε 9 δικαιούχους

Μ413-«Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση» 3.579.624 ευρώ σε 10 δικαιούχους

Μ421- «Υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας» 33.601 ευρώ σε 4 δικαιούχους
Μ431-«Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και ευαισθητοποίηση της περιοχής κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 59 322.542 ευρώ σε 2 δικαιούχους
Σύνολο –Πληρωμών Μέτρων Άξονα 4 – ΕΓΤΑΑ 4.992.671ευρώ σε 25 δικαιούχους
Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 5» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:
Μ511-«Τεχνική βοήθεια» 91.088 ευρώ σε 2 δικαιούχους
Σύνολο –Πληρωμών Μέτρων Άξονα 5 – ΕΓΤΑΑ 91.088 ευρώ σε 2 δικαιούχους
Σύνολο Πληρωμών ΕΓΤΑΑ 14.106.946 ευρώ σε 1.688 δικαιούχους
Στην κατηγορία των «Πληρωμών ΕΤΑ 2007-2013» πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

Μ111-«Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» 1.610.740 ευρώ σε 5 δικαιούχους

Μ332- «Μέτρα για την προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας» 245.216 ευρώ σε 1 δικαιούχο

Μ333-Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια 511.163 ευρώ σε 3 δικαιούχους

Μ441-Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών 209.321 ευρώ σε 1 δικαιούχο

Σύνολο – Πληρωμών ΕΤΑ 2007- 2013 2.576.441 ευρώ σε 10 δικαιούχους

Σύνολο Πληρωμών 28ης Δεκεμβρίου 16.934.768 ευρώ σε 1.701 δικαιούχους


Αναλυτικά οι πληρωμές της 29ης Δεκεμβρίου:


Στην κατηγορία των «Άμεσων Ενισχύσεων» (ταμείο ΕΓΤΕ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

Ενιαία Ενίσχυση 2012 27.888 ευρώ σε 182 δικαιούχους

Σύνολο Άμεσων Ενισχύσεων 27.888 ευρώ σε 182 δικαιούχους


Στην κατηγορία των «Μέτρων Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

«Μεταφορικά Νησιών Αιγαίου» 3.520 ευρώ σε 1 δικαιούχο

Προώθηση Οίνων σε Τρίτες Χώρες 609.071 ευρώ σε 4 δικαιούχους

Σύνολο Πληρωμών Μέτρων Αγοράς 612.591 ευρώ σε 5 δικαιούχους

Σύνολο Πληρωμών ΕΓΤΕ 640.480 ευρώ σε 187 δικαιούχους


Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 1» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

Μ123- «Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα» 547.600 σε 2 δικαιούχους

Μ125-«Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» 172.757 ευρώ σε 1 δικαιούχο

Σύνολο Πληρωμών Μέτρων Άξονα 1 – ΕΓΤΑ 720.358 ευρώ σε 3 δικαιούχους

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 2» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

Μ214-1.1 «Βιολογική Γεωργία» 16.044.226 ευρώ σε 4.462 δικαιούχους
Μ214-1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» 1.562.902 ευρώ σε 245 δικαιούχους
Μ214-1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαρ/κές περιοχές» 10.788 ευρώ σε 9 δικαιούχους
Μ214-2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα Νιτρικά περιοχών» 33.122 ευρώ σε 10 δικαιούχους
Μ214-2.3 (Β) «Σύστημα  Ολ/νης Διαχ/σης στην παραγωγή ζαχαρότευτλων» 2.304 ευρώ σε 5 δικαιούχους
Μ214-4.1 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» 220 ευρώ σε 1 δικαιούχο
Μ221-«Δάσωση» 1.031.485 ευρώ σε 930 δικαιούχους

Μ226- «Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης» 97.806 ευρώ σε 2 δικαιούχους

Σύνολο Πληρωμών Μέτρων Άξονα 2- ΕΓΤΑΑ 18.782.855 ευρώ σε 5.664 δικαιούχους

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 3» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:


Μ311-«Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» 4.072 ευρώ σε 1 δικαιούχο.

Μ313-«Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» 208.798 ευρώ σε 6 δικαιούχους

Μ321-«Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» 10.019.128 ευρώ σε 11 δικαιούχους

Μ322-«Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών» 41.587 σε 4 δικαιούχους

Σύνολο Πληρωμών Μέτρων  Άξονα 3 ΕΓΤΑΑ 10.273.587 ευρώ σε 22 δικαιούχους

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 4» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

Μ411-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα 78.013 ευρώ σε 2 δικαιούχους

Μ413-Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής / διαφοροποίηση 1.453.837 ευρώ σε 7 δικαιούχους

Μ421-Υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας 430 ευρώ σε 1 δικαιούχο

Μ431-Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και ευαισθητοποίηση της περιοχής κατά τα αναφερόμενα άρθρα 59 1.216.406 ευρώ σε 8 δικαιούχους

Σύνολο Πληρωμών Μέτρων Άξονα 4 ΕΓΤΑΑ 2.748.688 ευρώ σε 18 δικαιούχους

Στην κατηγορία των «Μέτρων Άξονα 5» (ταμείο ΕΓΤΑΑ) πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

Μ511- «Τεχνική βοήθεια» 48.412 ευρώ σε 4 δικαιούχους

Σύνολο Πληρωμών Μέτρων Άξονα 5 - ΕΓΤΑΑ 48.412 ευρώ σε 4 δικαιούχους

Σύνολο – ΕΓΤΑΑ 32.573.902 ευρώ σε 5.711 δικαιούχους
Στην κατηγορία των «Πληρωμών ΕΤΑ 2007-2013» πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

Μ111-Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων 5.018.981 ευρώ σε 18 δικαιούχους
Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων 18.907 ευρώ σε 4 δικαιούχους
Μ332-Μέτρα για την προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας 707.950 ευρώ σε 3 δικαιούχους
Μ333-Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια 1.062.849 ευρώ σε 5 δικαιούχους
Μ441-Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών 73.157 ευρώ σε 1 δικαιούχο
Μ551-Τεχνική συνδρομή 1.482 ευρώ σε 5 δικαιούχους

Σύνολο Πληρωμών ΕΤΑ 2007-2013 6.883.329 ευρώ σε 36 δικαιούχους


Σύνολο Πληρωμών 29ης Δεκεμβρίου 40.097.713 ευρώ σε 5.934 δικαιούχους 

Πηγή 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου