Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

ΟΠΕΚΕΠΕ: Υποχρεώσεις για πρασίνισμα

Πληροφορίες για το «πρασίνισμα» και τις υποχρεώσεις του παραγωγού έναντι των δηλώσεων ΟΣΔΕ δίνει σχετικό έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών δεν προσμετρούνται στις αρόσιμες καλλιέργειες αυτές της βιολογικής γεωργίας, εφ’ όσον δηλωθούν στο ΟΣΔΕ από το γεωργό και προσκομιστεί πιστοποιητικό. Σε άλλο έγγραφό του ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει τις προϋποθέσεις, τον συνολικό προϋπολογισμό και τις ενδεικτικές τιμές για το σύνολο των συνδεδεμένων ενισχύσεων του 2017 (αρ. 52 κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013). Συνολικά υπάρχουν 16 συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει έκτασης και 5 βάσει ζωικού κεφαλαίου. Όπως τονίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται κατόπιν αιτήματος λήψης αυτής στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) και ελέγχου τήρησης των όρων επιλεξιμότητας.
Υποχρεώσεις για πρασίνισμα
Διαφοροποίηση καλλιεργειών
1) Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση μεταξύ 10 και 30 εκταρίων
  • πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη.
  • η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 75% αυτής της αρόσιμης γης.
2) Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση πάνω από 30 εκτάρια
  • πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη.
  • η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει πάνω από το 75% αυτής της αρόσιμης γης και οι δύο κύριες καλλιέργειες δεν πρέπει να καλύπτουν από κοινού πάνω από το 95% αυτής της αρόσιμης γης.
Διατήρηση βοσκοτόπων
- Οι γεωργοί δεν μετατρέπουν, ούτε οργώνουν τους μόνιμους βοσκότοπους που βρίσκονται εντός των περιοχών Natura
-Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αναλογία της γης που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο προς τη συνολική γεωργική έκταση που δηλώθηκε από τους γεωργούς δεν μειώνεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5%
Η περιοχή οικολογικής εστίασης (5% της αρόσιμης) αφορά εκτάσεις αρόσιμης καλλιέργειας άνω των 15 εκταρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου