Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα οριστικά διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιμων γαιών

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα οριστικά διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιμων γαιώνΜέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2015 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα οριστικά διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιμων γαιών της χώρας, σύμφωνα με προτεινόμενη διάταξη που αναμένεται να συμπεριληφθεί στο ν/σ του ΥπΑΑΤ για τα βοσκοτόπια. «Χωρίς την ύπαρξη και εφαρμογή εγκεκριμένου οριστικού διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από την εν λόγω έκταση, στο πλαίσιο της ΚΑΠ», αναφέρει χαρακτηριστικά η διάταξη που έχει συντάξει το Υπουργείο. Κατ’ εξαίρεση, μετά τις 30/9 μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς βόσκησης και «περιοχές που δεν βόσκονταν, μετά από αίτημα των οικείων ΟΤΑ Α και Β βαθμού και των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων υπό την προϋπόθεση της κατάρτισης και έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για τις περιοχές αυτές».
Στις βοσκήσιμες γαίες - σύμφωνα με τη διάταξη δεν θα αποτυπώνονται εκτάσεις που:
α) έχουν παραχωρηθεί για χρήση στις ένοπλες δυνάμεις,
β) είχαν τη μορφή δάσους και καταστράφηκαν από πυρκαγιά ή με άλλο τρόπο,
γ) αποψιλώθηκαν και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες.
 Αν στην οριοθέτηση περιλαμβάνονται τμήματα δάσους ή δασικής έκτασης, σε αυτά επιτρέπεται να γίνεται χρήση της βοσκής, και απαγορεύεται κάθε άλλη επέμβαση.

ΟΤΑ

Οι βοσκήσιμες γαίες που θα βρίσκονται στην περιφέρεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού και των οποίων την κυριότητα, νομή, κατοχή ή χρήση έχουν οι συγκεκριμένοι Ο.Τ.Α., διατίθενται κατά προτεραιότητα για τις βοσκητικές ανάγκες των αγροτικών ζώων κτηνοτρόφων, φυσικών ή νομικών προσώπων που διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα στην οποία βρίσκεται ο βοσκότοπος ή σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους οι οποίοι αποδεδειγμένα έκαναν χρήση των εν λόγω βοσκήσιμων γαιών. Η κατανομή των βοσκήσιμων γαιών στα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γίνεται από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες, με τη συνεργασία του αρμόδιου Δήμου όπου βρίσκεται ο βοσκότοπος και των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων.

Οι επιτροπές

Επίσης, στην προτεινόμενη διάταξη αναφέρεται πως στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται μια ή περισσότερες επιτροπές παρακολούθησης, αξιολόγησης, παραλαβής των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, οι οποίες αποτελούνται από:
α) υπαλλήλους της Περιφέρειας ή των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, ή της οικείας δασικής υπηρεσίας
β) υπαλλήλους της αποκεντρωμένης υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι προτείνονται από τον Οργανισμό, και
γ) εκπρόσωπο της οικείας κτηνοτροφικής οργάνωσης.
Ο αριθμός των επιτροπών ανά Περιφέρεια, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, η θητεία και κάθε θέμα σχετικό με τον τρόπο λειτουργίας τους θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης τα μέλη των επιτροπών αυτών θα ορίζονται με απόφαση των Περιφερειαρχών.

Οι δαπάνες

Τέλος η δαπάνη για την εκπόνηση και την υλοποίηση - εφαρμογή των προσωρινών και οριστικών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, για τις βοσκήσιμες γαίες της χώρας μπορεί να καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) ή/και άλλες πηγές.
«Με δαπάνες του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας μπορεί να καλυφθεί το κόστος υλοποίησης πιλοτικών ερευνητικών προγραμμάτων, συνολικού ύψους μέχρι 70.000 ευρώ ανά πρόγραμμα, τα αποτελέσματα των οποίων μπορούν να αξιοποιηθούν ως πρότυπο μεθοδολογίας για την εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας και τη διερεύνηση άλλων παραμέτρων που αφορούν στην ορθή διαχείριση των βοσκότοπων, με σκοπό να αξιοποιηθούν κυρίως κατά τη σύνταξη και εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, προσωρινών ή οριστικών. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα παραπάνω προγράμματα ανατίθενται σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα ή ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν ανάλογη εμπειρία, υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία, ύστερα από υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης στη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αξιολόγησή της από αυτήν», αναφέρει η σχετική διάταξη.
Πηγη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου