Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Αναρτήθηκαν στις Περιφέρειες οι Νέοι Αγρότες, έμειναν εκτός νέοι που αποφοίτησαν από Αβερώφειο Σχολή Λάρισας και Γαλακτοκομική Ιωαννίνων

Αποτέλεσμα εικόνας για νεοι αγροτεσΟλοκληρώθηκε, στις Περιφέρειες και στη Διαύγεια, η ανάρτηση με τους πίνακες των δικαιούχων Νέων Αγροτών. Σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού κ. Αποστόλου η πληρωμή του 70% των Νέων Αγροτών θα γίνει μέχρι το τέλος Ιουλίου.
Πάντως καταγγελίες στον ΑγροΤύπο αναφέρουν ότι νέοι που αποφοίτησαν από την Αβερώφειο Σχολή της Λάρισας και την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων έμειναν εκτός προγράμματος. Οι Περιφερειάρχες ρίχνουν το μπαλάκι για αυτή την αδικία στο ΥπΑΑΤ. Μπορούν όμως να ζητήσουν αύξηση προϋπολογισμού για να τους εντάξουν στο πρόγραμμα.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τα αναλυτικά αποτελέσματα της δικής τους αίτησης ένταξης θα πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχαν υποβάλλει την αίτηση ένταξης τους.
Έχουν δικαίωμα όσοι είναι ενταγμένοι στον Πίνακα δικαιούχων, να υποβάλλουν στην οικεία ΔΑΟΚ ενυπόγραφα αίτηση μη ένταξης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των Πινάκων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, εφόσον δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο μέτρο, ώστε να μην ενταχθούν σε αυτό και να μην τους καταβληθεί η πρώτη δόση.
Οι δικαιούχοι που έχουν συμπεριληφθεί στον Πίνακα Αποτελεσμάτων έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένσταση) με την έννοια του άρθρου 25 του νόμου 2690/1999 κατά της παρούσας απόφασης. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την επομένη της έκδοσης της παρούσας.
Για τους υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον Πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης τα οποία κατά περίπτωση αφορούν:
α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης.
β. Την αναστολή του επιδόματος ανεργίας.
γ. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του έτους 2016 ως μισθωμένα και των οποίων την ιδιοκτησία ο υποψήφιος απέκτησε στη συνέχεια.
Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από τους ενδιαφερομένους στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. Μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο διάστημα για τις περιπτώσεις α και β καθιστά τον υποψήφιο απορριπτόμενο. Για την περίπτωση γ θα απαιτηθεί αναβαθμολόγηση.
Στο μεταξύ ετοιμάζονται οι δεύτερες προσκλήσεις για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Αττικής, Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου, καθώς εκεί περίσσεψαν κονδύλια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου